Nowe wzory wniosków o dofinansowanie dla działań PO RiM 2014-2020

Nowe wzory wniosków o dofinansowanie dla działań PO RiM 2014-2020

W dniu 22 września 2022 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła do stosowania wzory następujących wniosków o dofinansowanie:

  • Wniosek o dofinansowanie dla działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych Priorytet 4 PO RiM,
  • Wniosek o dofinansowanie dla działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność na projekt grantowy Priorytet 4 PO RiM,
  • Wniosek o dofinansowanie dla działania 4.3 Działania prowadzone w ramach współpracy Priorytet 4 PO RiM

Wzory wniosków są zmienione tylko w jednym zakresie: w zakładce „Oświadczenia” dodano treść brakującej klauzuli: „Nie jest/nie jestem winny nadużyciu finansowemu w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (art. 10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.))”.

Pozostałe wzory wniosków, tj. wniosek o dofinansowanie dla działania 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja (przekazany do stosowania 14 września 2022 r.) oraz wnioski o płatność dla ww. działań zawierają powyższą klauzulę w zakresie nadużycia finansowego i nie wymagały aktualizacji.

Zaktualizowane dokumenty dostępne są w zakładce PO RYBY 2014-2020/ dokumenty do pobrania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk