Aktualizacja listy operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Aktualizacja listy operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dn. 23 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 wybranych do realizacji w ramach ostatniego naboru wniosków.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1755 ze zm.), wysokość środków Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO) dostępnych dla województwa pomorskiego na realizację operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w okresie trwania programu wynosi 18 968 172 euro. Wyliczenia wysokości środków w złotych należy dokonać z wykorzystaniem kursu wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) obowiązującego w przedostatnim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpi sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

W związku z powyższym limit środków dla ww. operacji wg kursu euro z dnia 28.07.2022 r. (4,7908) wynosi 90 872 718 zł. Z uwzględnieniem rezygnacji jednego z Wnioskodawców, dostępny limit umożliwia objęcie wsparciem operacji znajdujących się na miejscach 25-28 zaktualizowanej listy stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

Lista zawiera również aktualizacje w zakresie operacji, które nie uzyskały min 12 punktów, co stanowi warunek przyznania pomocy.

Do pobrania:

  1. Uchwała Nr 825/379/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. (.pdf)
  2. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 825/379/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. (.pdf)

Wersja w ramach WCAG 2.1 ( dla osób z niepełnosprawnościami):

  1. Uchwała Nr 825/379/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r.
  2. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 825/379/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. 
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk