PROW 2014-2020
Dane dla naboru wniosków dot. zasobów wodnych

Dane dla naboru wniosków dot. zasobów wodnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak: DNI.gw.510.9.2023 z 20 lipca 2023 r., przekazało dokumenty z danymi do weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach podziałania 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”:

1.Wykaz inwestycji, które otrzymały pozytywną opinię organu opiniodawczo doradczego wraz z liczbą punktów przyznaną podczas opiniowania w zakresie wpływu tej inwestycji na środowisko dla których wnioskodawcą będzie Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie.– plik .pdf do pobrania (462 kB) – POBIERZ

Zgodnie z ww. rozporządzeniem pomoc w zakresie budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych przyznaje się na operacje, która obejmuje m.in. inwestycję pozytywnie zaopiniowaną przez organ opiniodawczo-doradczy, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. Za inwestycję pozytywnie zaopiniowaną przez organ opiniodawczo-doradczy uznaje się inwestycję, której organ przyznał co najmniej 7 punktów i nie więcej niż 13.

2. Wykaz gmin, na obszarze których dla upraw ziemniaków, chmielu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek lub roślin strączkowych wystąpiła susza w okresie od 2007 r. do 2021 r., ze wskazaniem liczby lat, w których wystąpiła susza – plik .pdf do pobrania (298 kB) – POBIERZ

Na podstawie wykazu będą przyznawane punkty w ramach jednego z kryteriów wyboru dla operacji w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących – dla operacji realizowanych przez gminy.

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk