Prezentacje ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ramach operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa”

Krzysztof Rojek

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych wnioskodawców Poddziałania 7.2: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" dla operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa". Spotkanie odbyło się 10 września 2019 r. w Sali Okrągłej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

 

  • Prezentacja Referatu wdrażania projektów zawiera m.in. dotychczasowe podsumowanie wdrażania Działania, zasady i zakres przyznawania pomocy, kryteria wyboru operacji, kryteria regionalne, kolejność przysługiwania pomocy – pobierz

 

  • Prezentacja Referatu zamówień publicznych , zawiera najczęściej popełniane naruszenia / uchybienia w obszarze  zamówień publicznych oraz wyborze wykonawców w ramach trybu konkurencyjnego poddziałania PROW na lata 2014 –2020 - pobierz
view szablon artykułu