Informujemy, że nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulująca tryb przyznawania pomocy w ramach Osi 4 PO RYBY zmieniła moment początku kwalifikowalności wydatków dla beneficjentów Osi 4 PO RYBY. Dla wniosków złożonych w konkursach, dla których informacja o naborze została podana do publicznej wiadomości po 2 grudnia 2011 roku, wydatki są kwalifikowalne od dnia podpisania przez LGR do której składany jest wniosek, „umowy ramowej".

W związku z tym, 29 listopada 2010 roku jest dniem od którego wydatki mogą kwalifikować beneficjenci:

  • LGR Kaszuby,
  • LGR Morenka,
  • LGR Pojezierze Bytowskie,
  • LGR Pradolina Łeby,
  • LGR Rybacka Brać Mierzei,
  • Północnokaszubskiej LGR,
  • Słowińskiej LGR.

Dla beneficjentów LGR Pojezierze Krajeńskie, początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 4 sierpnia 2011 roku.

Dokumenty do pobrania

Wniosek Beneficjenta o aneks do umowy o dofinansowanie

Wzór umowy pomiędzy Samorządem Województwa a beneficjentem o dofinansowanie operacji ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach środka 4.1 Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - dotyczy umów zawieranych w ramach konkursów ogłoszonych przed dniem 2 grudnia 2011 r.

Wzór umowy pomiędzy Samorządem Województwa a beneficjentem o dofinansowanie operacji ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach środka 4.1 Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - dotyczy umów zawieranych w ramach konkursów ogłoszonych po dniu 2 grudnia 2011 r.

Wzór umowy pomiędzy Samorządem Województwa a beneficjentem o dofinansowanie operacji ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach środka 4.2 Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Wzór umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich

Umowa o dofinansowanie w zakresie funkcjonowania LGR