KSOW
Dobre praktyki w branży rolniczej – ogłoszenie o konkursie dla partnerów KSOW na realizację projektów

Dobre praktyki w branży rolniczej – ogłoszenie o konkursie dla partnerów KSOW na realizację projektów

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 11 kwietnia 2024 r. podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację projektów w 2024 r. w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2024-2025. Zgodnie z przyjętą Uchwałą w ramach naboru wniosków realizowany jest konkurs na wybór projektów do realizacji w ramach operacji z zakresu „Dobre praktyki w branży rolniczej”.

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są wyłącznie osoby i podmioty posiadające status partnera KSOW [zarejestrowane w bazie partnerów na portalu internetowym www.ksow.pl].

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w dniach od 16 kwietnia 2024 r. do 10 maja 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; siedziba Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich: ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, pokój nr 244.

Forma składania wniosków

Wnioski można składać:

  1. osobiście, za pośrednictwem innej osoby, w tym pełnomocnika;
  2. za pomocą przesyłki pocztowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;
  3. w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP /x7tx0no864/SkrytkaESP

W przypadku złożenia wniosku o wybór projektu przesyłką rejestrowaną albo inną przesyłką pocztową, której datę nadania można ustalić, nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę. W przypadku złożenia wniosku o wybór projektu na adres elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień jego wysłania.

Obszar objęty konkursem

Konkurs realizowany jest na terenie województwa pomorskiego. Wnioski o wybór projektu muszą obejmować grupę docelową z obszaru województwa pomorskiego.

Zakres objęty konkursem

Konkurs obejmuje projekty dotyczące z organizacji wyjazdów studyjnych na targi wystawiennicze związane z branżą rolniczą  i mieści się w obszarze tematycznym dobre praktyki w branży rolniczej. Projekt skierowany jest do rolników, osób z branży okołorolniczej i sektora rolno-spożywczego z województwa pomorskiego i realizowany będzie w formie wyjazdu studyjnego krajowego lub zagranicznego oraz publikacji artykułu w internecie zawierającego informacje ze zrealizowanego wyjazdu.

Projekty zgłoszone do konkursu muszą być zgodne:

  • z działaniem określonym w Planie Działania KSOW na lata 2014-2020 – „Organizacja i udział w tragach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”,
  • celem KSOW – „Podniesienie jakości realizacji Programu”,
  • priorytetem PROW 2014-2020 – „Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich”.

Termin realizacji projektów wybranych w ramach konkursu

Realizacja projektów wybranych w ramach konkursu może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o wybór projektu i zakończyć się nie później niż 31 października 2024 r.

 

Limit środków przewidzianych na realizację projektów w ramach konkursu

Wysokość środków finansowych przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 80 000,00 zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację pojedynczego projektu wynosi maksymalnie 40 000,00 zł na wydatki kwalifikowalne zadania.

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają pracownicy jednostki regionalnej KSOW pod nr telefonów: 58 32 68 326 / 58 32 68 949

UWAGA! 

Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 829/3/2024 zmieniono limit środków dla konkursu „Dobre praktyki w branży rolniczej”.

Pobierz aktualny regulamin konkursu.

Dokumentacja konkursowa do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk