KONKURS
Gospodarowanie zasobami wodnymi w leśnictwie – ogłoszenie o konkursie dla partnerów KSOW na realizację projektów

Gospodarowanie zasobami wodnymi w leśnictwie – ogłoszenie o konkursie dla partnerów KSOW na realizację projektów

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 11 kwietnia 2024 r. podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację projektów w 2024 r. w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2024-2025. Zgodnie z przyjętą Uchwałą w ramach naboru wniosków realizowany jest konkurs na wybór projektów do realizacji w ramach operacji z zakresu „Gospodarowanie zasobami wodnymi w leśnictwie”.

 

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są podmioty realizujące działania lub badania związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi na obszarach leśnych tj. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne [m.in. parki krajobrazowe], instytucje i organizacje działające na rzecz rozwoju rolnictwa, instytuty badawcze, jednostki oświatowe [m.in. szkoły wyższe], posiadające status partnera KSOW [zarejestrowane w bazie partnerów na portalu internetowym www.ksow.pl].

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w dniach od 16 kwietnia 2024 r. do 10 maja 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; siedziba Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich: ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, pokój nr 244.

Forma składania wniosków

Wnioski można składać:

  1. osobiście, za pośrednictwem innej osoby, w tym pełnomocnika;
  2. za pomocą przesyłki pocztowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;
  3. w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP. /x7tx0no864/SkrytkaESP

W przypadku złożenia wniosku o wybór projektu przesyłką rejestrowaną albo inną przesyłką pocztową, której datę nadania można ustalić, nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę. W przypadku złożenia wniosku o wybór projektu na adres elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień jego wysłania.

Obszar objęty konkursem

Konkurs realizowany jest na terenie województwa pomorskiego.

Wnioski o wybór projektu muszą obejmować grupę docelową z obszaru województwa pomorskiego.

Zakres objęty konkursem

Konkurs dotyczy projektów, których zakres tematyczny mieści się w obszarze tematycznym –gospodarowanie zasobami wodnymi w leśnictwie realizowanych w formie:

  • konferencji dla leśników, jednostek zarządzających zasobami wodnymi i leśnymi, podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz jednostek samorządu terytorialnego z województwa pomorskiego,
  • konkursu dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z województwa pomorskiego.

Projekty zgłoszone do konkursu muszą być zgodne:

  • z działaniem określonym w Planie Działania KSOW na lata 2014-2020 – „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”,
  • celem KSOW – „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”,
  • priorytetem PROW 2014-2020 – „Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem”.

Termin realizacji projektów wybranych w ramach konkursu

Realizacja projektów wybranych w ramach Konkursu może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o wybór projektu i zakończyć się nie później niż 31 października 2024 r.

Limit środków przewidzianych na realizację projektów w ramach konkursu

Wysokość środków finansowych przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 60 000,00 zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację pojedynczego projektu wynosi maksymalnie 20 000,00 zł na wydatki kwalifikowalne zadania.

 

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają pracownicy jednostki regionalnej KSOW pod nr telefonów: (58) 32 68 949 oraz (58) 32 68 326.

Dokumentacja konkursowa do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk