KONKURS
Usługi cyfrowe w rolnictwie – Ogłoszenie o konkursie dla partnerów KSOW na realizację projektów

Usługi cyfrowe w rolnictwie – Ogłoszenie o konkursie dla partnerów KSOW na realizację projektów

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 11 kwietnia 2024 r. podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację projektów w 2024 r. w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2024-2025. Zgodnie z przyjętą Uchwałą w ramach naboru wniosków realizowany jest konkurs na wybór projektów do realizacji w ramach operacji z zakresu „Usługi cyfrowe w rolnictwie”.

 

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są wyłącznie podmioty posiadające status partnera KSOW [zarejestrowane w bazie partnerów na portalu internetowym www.ksow.pl], prowadzące działalność skierowaną do rolników, tj. instytucje i organizacje branżowe (związane z rolnictwem), posiadające osobowość prawną, nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz rolnicy.

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w dniach od 16 kwietnia 2024 r. do 10 maja 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; siedziba Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich: ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, pokój nr 244.

Forma składania wniosków

Wnioski można składać:

  1. osobiście, za pośrednictwem innej osoby, w tym pełnomocnika;
  2. za pomocą przesyłki pocztowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
  3. w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP. /x7tx0no864/SkrytkaESP

W przypadku złożenia wniosku o wybór projektu przesyłką rejestrowaną albo inną przesyłką pocztową, której datę nadania można ustalić, nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę. W przypadku złożenia wniosku o wybór projektu na adres elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień jego wysłania.

Obszar objęty konkursem

Konkurs realizowany jest na terenie województwa pomorskiego. Wnioski o wybór projektu muszą obejmować grupę docelową z obszaru województwa pomorskiego.

Zakres objęty konkursem

Konkurs dotyczy projektów, których zakres mieści się w obszarze tematycznym – usługi cyfrowe w rolnictwie realizowanych w formie warsztatów, szkoleń lub innych form szkoleniowych skierowanych do rolników oraz przedsiębiorców z branży rolniczej
z województwa pomorskiego.

Projekty zgłoszone do konkursu muszą być zgodne:

  • z działaniem określonym w Planie Działania KSOW na lata 2014-2020 – „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”,
  • celem KSOW – „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”,
  • priorytetem PROW 2014-2020 – „Zwiększanie rentowności gospodarstw
    i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej”
    .

Termin realizacji projektów wybranych w ramach konkursu

Realizacja projektów wybranych w ramach konkursu może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o wybór projektu i zakończyć się nie później niż 31 października 2024 r.

Limit środków przewidzianych na realizację projektów w ramach konkursu

Wysokość środków finansowych przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi

60 000,00 zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację pojedynczego projektu wynosi maksymalnie 15 000,00 zł na wydatki kwalifikowalne zadania.

 

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają pracownicy jednostki regionalnej KSOW pod nr telefonów: 58 32 68 326 / 58 32 68 949

Dokumentacja konkursowa do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk